måndag 31 augusti 2009

Första skoldagen.

(Hitche skrivar ja främst till min kära mor så ja slipper berätt å berätt å berätt om första dajin. Så mamm, om du glömer nain detalj, så kan du ga in shenn å läs.)

Dajin börja me en MASSA information som flög ut jönom anna öra så fort e kom in jönom e först. Dajin fortsätt me ännu mäijr informaion. Minns it na namäijr. Hmm, ha ja ens vuri ti naon skol idag?

Sedan vort vi indäijla i "klassen". Vi va väl 6 från Närpes. Tror ni ja hamna me na ar åv di? Absolut it. Vilket resultera i att ja it känder nar. Nåja, man skaffar väl se mäijr nya vänner åp he vise:) VÅ309

Lite mäijr info å sedan rundvandring i skolan me våra tutorer. Åså förstås in namnlek, vilken kan ha vuri bra me tanke på att ja it känd nar, men ja likar entå it täijden namnlekan na mallin. E je no nain fobi från tå man va liten å vort utskratta tå man it fö na i världen kom ihåg namnen åp ar ongar.

Ergo. Ja förstår it na. It åv läseordningen. It åv na anna heller. Enda ja kanske klarar je ti orienter me i skolan, så he tackar ja alla gangor ja ha ga vill i skojin fyö. Åså har vi onsda. Back to school party å mat åp Amarillo me klassin furi, åka eller inte åka? Trevlit sku e väl va, men ja känder ju it nar. Å andra sidan kanske ja buri känn nar tå. (Dock känder ja ju it me så kry fö tådde baket körtelf.) Vi får si.

Gamalt som gaton.


Från högstadie naongang.

söndag 30 augusti 2009

Fakta.

People change. Drastiskt. Tärme jämt.

fredag 28 augusti 2009

Framtidin.

Om it ni vill läs e ja-tänker-fö-mytchy inlägg, så slut läs mesam. Ja skrivar hitche mest fö ti få skriv åv me. It så ofta ja böv skriv åv me, ja bruk "rit" åv me iställe. Men fö tillfälle je alla ritsaker tyvärr nierpacka i Vasa.

Alltså. På måndain buri skolan. Elå som in viss person sa, resten åv live dett. Å jo tack, e kan va bra me in litin nystart. Nu ha ja bodd i hisin trevliga (förstå min sarkasm) stadin i 19 år. Å i ungefär 17 år tyckt ja om ti bo shär, ja tyckt e va så mysit me e lite ställ tier all känder all åså vidare. MEN allt har en baksid, å ti bo shenn har en ganska mörk baksid. Ja tror all väit va ja menar, dyngtalase å folk som lägger se i. Så nu je glada miner från min sid ti få flytt ti na nytt ställ å skap se na eget, som itt nar åp byin ha hitta åp. Kanske man tillåme kan ha e (privat)liv?

Å skolan tå. He je ju nästan e bäst. Ja trodd aldri att ja sku slipp in åp barnmorsk å särskilt it baket inträdesförhöre. Tå vi sto i kö å ska anmäl ås medäijla täij flest att di sökt ti barnmorsk, å ännu värr, fläijr va färdiga sjukstjöitarer! Folk me erfarenhäit. Så va jord jag tier me endast studentin å it na egentli erfarenhäit åv vårdbranchen? Nåja, ja slapp in, vilket ja än idag knappast ha förstäiji rektit, men kanske e tiendär åp måndain.

Mang kanske tycker e je löjlit att ja je nalete glad, å faktist stolt å, uvi ti få flytt ti Vasa å buri åp barnmorsk. Ja je kanske it lika modi som Nea som for iväg ti Åland. (Fö he beundrar ja verkligen:)) Ja je kanske it lika bra som täij som ha slåppi in på super-utbildningar runtom i lande. Men JAG je nöjd me mett val å he je väl viktigast.

Å Trixi je nöjd me att ja it for ti Norge:D

Entå väit ja att ja kommer ti va nöjd ti kom häim ti Närpes uvi häljan. Fö no finns e sakren å människor (framförallt) som je bra shär å:)

Vasa.


Ja fieg 1 bild täiji åså to batterien i kamera slut.

torsdag 27 augusti 2009

Trixi Tax


Bild 1. Trixi som on sir ut på riktit.
Bild 2. Såde sku Trixi bord si ut.
Min hund är inte som alla andra hundar:D

This is the life

Skit i rubriken. On har it na å jier me resten åv inlägge. Shenn sir ni dagens projekt, mycket snabb skiss men kanske nar sir vöm e ska föreställ?

Imoron ska ja ti Vasa å lag allt färdit i lägenhäiten. Så nu packar ja. Trevlit. Om ni har vägan förbi Vasa imoron så kom gärna på kaffe.

onsdag 26 augusti 2009

Vad gör jag då det regnar?


Ganska dum fråg egentligen.

tisdag 25 augusti 2009

Hjälp!

Om e je nar som läser hitche som har na sorts kunskaper om Photoshop elå liknand å som kan tänk se ti la in header åt mieg så snälla hjälp me! Ja kan absolut it na om Photoshop elå om datoren överhuvudtaget. Sku konn tänk me ti jier en bytesaffär å rit valfri teckning som tack:)

Å om du vill va anonym så kan du kräv mail-adressin männ.

Såde var e om..

.. man tänker försäint på kvieldin. Elå rättare sagt tå man je fö trött. Elå nä, om man je jag.

Tå har Corolla-teckningen ledmotiv. 3 ledmotiv tillåme:
Alf Robertsson - Balladen om Nisse Karlsson och Finlandsbåten
Aerosmith - Dream on
Svårt ti föklar, men alla mina teckningar har ledmotiv. Å e finns en orsak ti varje ledmotiv. Men ja tror it att intresseklubben vill viet täij orsaken.

Sedan så ha ja fundra om ja ska måst skriv åp högsvensk. Skåda jönom hande räknarin att ja har läsaren i Sverige å. It fattar funu täij va ja skrivar, kanske it all i Finland heller fö han däijlin. Men ja je som fö ti tal dialekt oavsett ja, på fritidin åtminstone.

Klart.


Corolla nr. 2
Ja måst erkän att jag, som je så bilintressera, faktist ha börja tyck om hitche ti rit bilan. Åså måst ja ju nästan påstå att ja var betär åp a å. Ja je ju nästan tillåme nöjd hison gangon. Observer hede nästan.

Corolla ha fått ögon

Elå så kallas e lampor.

måndag 24 augusti 2009

Buri ni ha läijdon?

Buri ni ha läijdon? Åv ti skåd åp alla Corolla-bilder menar ja. Nåja, såde langt ha ja kumi nu. (Extremt dåli kamera bild, tyvärr.) Observer att framhjule me fälg å allt to en å in halv tim ti lag. Så man kan ju fråg se noår hitche rektit ska var färdit. Imoron hoppas ja faktist att ja har a någålunda färdit.

Jo, en sak till tänkt ja påpek. Ja ha hört att täij som ritar fint har lätt fö ti rit. Ja menar att di knappt suddar å lagar om o.s.v. Me tanke på hitche så måst ja rit skit fult fö e finns it na som får mieg ti må så dålit som en färdi teckning. E gar it ens ti förklar, men täij som ha sitt me ti rit (ni je no it mang), kanske väit hu ja bruk bete me. Ja får typ panikångest!? Fö ti lag a nalete lättan bruk ja lägg färdiga allster i kuveren så ja slipper si di. Jojo, ja je no skum ja.

Elå kanske e kallas I-landsproblem? Fö vöm bryr se i mina teckningar egentligen, om man jämför me att halva världen svälter ihäl å Antarktis smältar bort?

Hittils..


.. sir e ut såde. Men ja behöver verkligen in scanner. Verkligen.

Winsor & Newton

Från å me igår hatar ja Canson. Å älskar Winsor & Newton. Ni fattar väl att ja menar ritpappren nu tå? Men ja har om konturen laga i alla fall, bäre resten åter tå:)

söndag 23 augusti 2009

Ibland..

.. får man var nalete lessen. Ja ha köft nytt ritpapar som ja "inväijg" i dag me ti buri rit in Corolla. Baket 2-3 timar så hav ja konturen färdi å börja skugg. Smånningom konstatera ja att it e funkar ti sudd på hede pappre. E var som it hede "rätta" kvitt å e sir fö j*vlot ut. Så tier försvann 2-3 timar åv mett liv som ja aldri får tibak. Å imoron får ja den stora äran ti buri om me alltihop. Yeij!

Valmis.


Nu je öga klart, varsågod Emme!

Jag vill ha..

.. in ny header! Na sorts bildkollage åv mina rita bilder sku väl pass. Men je man oteknisk så je man:(

Söndag.

Åså va e såndain, igen. Idag tänker ja it jier na. Bäre försök få na ritprojekt avsluta, å kanske rit na åt me sjölv en gang. Si va ja "hitta" tå ja kom häim. In varg som ja rita fö tusan år sedan. Lustit me tådde man ha laga förr:)

fredag 21 augusti 2009

Gårdagen

Lägenhäitfixase i Vasa gick väl sådär. Konstatera att ja it je laga ti hieng opp hyllor å tådde, di hav in tendens ti kom nier tibak. Baket Vasa stressa vi häim fö ti stress vidare ti jaktin. Ingen fångst fö männ däijl, men en vänlig jaktkompis dåniera in gås åt me:) Å shenn sir ni in bild från gårdagens jakt:


Sku egentligen ha vila far ti Juthbacka ikvield, men ja bestämd me fö ti dra ut mamm på duvjakt imön så e var väl en lugn kväll i Närpes iställe.

torsdag 20 augusti 2009

20 augusti 2009

Ja utgar ifrån att allihop je medveten om va e je fö dag idag. Just he, andjaktspremiär! Så om ca 4 å in halv tim så smälder e, bokstavligen. Men na jaktas fö mieg var e no it furi ikvield, fö Trixi å ja städar å donar åp i lägenhäiten i Vasa idag. Elå åtminstone skådar vi åp allt som ska måst jieras. Vi ha konstatera att vi behöver e nytt tv och en digibox. Elå så klarar vi oss utan tv!

Hitche var bäre ti na "intresseklubbenantecknar"-babblas så nu får e räck. Ska försök ta na bilder å ladd opp sedan, om vi får a ti si ut ti na shennar.

onsdag 19 augusti 2009

Dagens matriella måste

It för att ja je fö tådde matriellt egentligen. Ja menar, e finns no viktigan saker shär i live. MEN ibland så hittar ja na som ja bäre MÅST ha elå som åtminstone förgyller dagen nalete. Som t.ex. dessa:

Ja just he, UGGs! Å nä, mina je absolut it äkta. Fö it ens fast pengan sku väx på träden så sku ja spender så mytchy på äkta UGGs. Men di je fina kopior:) Tänk va Trixi ska va stolt tå on matchar me mieg tå vi e ut å gar i vinter.

tisdag 18 augusti 2009

Tisdag

Som sagt så flytta ja ti Vasa igår. Å tanken va han att ja sku ha lömna i lägenhäiten uvi natten å börja städ imorost. Men något kom emellan. Vi hadd nämligen "Hejdå-kaffe" fö Sarah som for ti Borgå idag. Även om kaffet bara varade en timme så va e väbehövlit etsom ja bäre ha liga å vuri sjuk i fläijr vikor å it träffa nar. Tå tilik så va e ju no som verklihäiten sku kom farandes tenn uvi TB-parkeringen tå ja insåg att nu splittras vi. På rektit. Människor ja ha känd praktiskt taget häijle live mett kommer it ti befinn se på samma ställ som mieg 5 dagar i vikon.
It na kaffe i kiosken,
it na "Mikael oroar se uvi brandalarme fö vi poppar popcornen",
it na tidiga mattemönar,
it na runnas i Niesby å blålampor vö Lidl,
it na glass på torge,
it na "söndriga" körkstallar,
it na JP, ja, ja sku konn lag liston hu lang som helst.

Nåja, vi ska no träffas mytchy i vinter OCH nu har man en bra orsak ti lägg iväg ti södra Finland i tid och otid;)

Och slutligen en bild: (Ja tänkt lägg opp na rektit gammalt men ja har it na gammlan på hisin datorin)


Tyvärr saknas fläijr på bildin:(

söndag 16 augusti 2009

Söndag

Idag je sånda. Igår va e, suprise, lörda. Lörda = IKEAdag = en mycket fattig Johanna = mycke nya möbler och saker. Å imoron je månda. Å ja flyttar. Over and out.

fredag 14 augusti 2009

Jag-behöver-lista

Infö höstin behöver ja:
-Hyllor
-Duschdraperi
-"Databord"
-Förvaringskorgar/lådor eller liknande
-Duschdraperi
-Stekpanna
-Mikrovågsugn
-Magnettavlor
-Ramar

-Skolmaterial: pärm, papper, pennor o.s.v.
-Skolväska
-Kläder å skor
-"Skolkläder" å skor

Trixi behöver:
-Nytt koppel
-Resebur

torsdag 13 augusti 2009

Det allseende ögat


Shenn sir ni e blivande öga. Ja va lite oräker på om Emme ska bord få si a furi e je klart, men ja tyckt ja måsta uppdater nalete shenn så.. Tyvärr så lagar it kamera bildin ti si ut som an jier i verklihäiten, an e aningen skarpan i kontrasten å mörkan. Betär på riktit sku ja säij. Nåja, vi får si va blivande ägarin tycker. Hoppas ni sir vem e föreställder;)

måndag 10 augusti 2009

Ja liever fortfarand.

Langsedan ja ha skriva na shenn nu. Tänkt nu bäre miedäil att jag fortfarand liever, men kanske inte min lever. (Haha, skämtare där!) Bra humor ja har. He je väl häijlt enkelt sålis så ja it rektit je på topp nu just. Alltså ja har, fö alla nyfikna å all som it väit a, körtelfeber. It så falit egentligen. Men tå e gäller mieg nu tå så je tydligen falit. Levervärden mina ha vuri skyhög å di hotar me ti lägg in me på sjukhus. Vilket jag it rektit gillar. Nåja, ja je väl no på bättringsvägen nu, hoppas ja i alla fall.

Alla planer på IKEA å flyttas å dylikt e oppstjuti på framtidin. Men he ska ju jieras inom augusti.

söndag 2 augusti 2009

Häljen å måndag

Häljen bestod åv:
Två misslycka försök ti va "ut"
Kräftskiv som sluta mäijr elå minder som e börja, me tom mag å hövärkin fö fläijr. Å nä, ja drack it in dropp alkohol.

Åså måndain tå:
Blodprov, banken å IKEA