onsdag 29 juli 2009

Teckning

Nu ska ja försök ta me samman å rit nalete. Täijshe säijnast dagan ha ja vuri alltfö sjuk/trött fö ti alls jier na åså gifta ju papp se förr vikon så tå va e follt opp me he så ja ha it haft ork elå tid ti jier na egentligen. Men idag ha ja sovd häijle dajin så nu ska ja försök åstadkom na kreativt.

Om ni minns så skriva ja e inlägg om att mina läsare sku få jev e förslag om va ja sku rit åså sku han personin som gav bästa förslage få teckningen. Som väntat va e ju nästan it nar som gav na förslag, men he ändrar ju it va ja ha lova så: Mli, du kan vänt de en teckning åv me så småningom! Ja tyckt henars förslag jever utrymme fö tolkningar å e känns som e je na ja behöver få lag nu:)

tisdag 28 juli 2009

Nä, tacka väit ja sjukstjöiterskor

E je väl tå man väit man ha välja rätt yrke ti utbild se inom. Men givetvis je it na positivt me rubriken. Ja vill bäre framhald hur korka vissa läkarer verkligen je. Ja, ja väit e je grymt ti säij såde å dra allihop uvi en kam. Tolk a hu ni vill, men ja ritar min ilska mot systeme mang läkarer verkar ga baket. He vill säij böcker! Allt je så teoretiskt. Ungefär såde: Har et illt tenn så har et hede fäijle å ska ha hande medicinin o.s.v. fö he star e i naon jäkla läkarbok.

Igår vort e ti besök k;stads akuten p.g.a. hitche feber/skumma förkylningen ja har å som bäre var värr. Tier kom läkarin fram ti att e je e virus. Åså har an mage ti kläck ur se att "jo, no kan e ju va svininfluenson". Allvarlit, an sa he! Herregud, he böva et ju it tal om. Men e sku nu it kollas opp om it e var värr.

Idag ork ja knappt siti å all minst rör åp me na mycthy å e tar illt uvi allt. Nå, tå vort e ju e besök ti närpes hvc. (Alla apploderar fö "burana-barin" nu) Tack å lov fieg ja it ens träff nain läkar, utan en sjuksjöitersk som faktist, till min stora förvåning, fråga hur ja mådd å it bäre liest i na papar. On ordna så ja får ta blodprov imoron å mena att ja faktist ska få viet va ja har fö fäijl. Så ja säijr no he, tacka väit ja sjuksköiterskor!

Föresten, nämnd ja att hvc lyckadest slarv bort e svaljprov di sku skick ti Vasa fö närmare analys?

söndag 26 juli 2009

I can´t move my head

Nä, bokstavligt, ja kan it rör åp höve. Intresseklubben antecknar. Feber. Pipi uvi allt. Slut klag nu. Kanske ja ska sov iställe. Kanske.

Bröllope va fint iallafall!

söndag 19 juli 2009

Förslag

Nu, kära läsare, ska ni få jev e förslag på va ja ska rit. Fö ja vill, vill, vill, vill rit, men ja har it na motiv. Å väit ni vad? Om ja får e jättebra förslag åv nar, så får han personin teckningen! Det ni;)

Vatten..

.. är inte gått. Urk. Men e je närpes hälsocentrals nya medicin, förra va ju som alla närpesboar redan väit Burana. Tå it na anna funkar å alla mediciner je prova å läkaren absolut it vill jier na mäijr tå ordinerar di 3 liter vaten per dag. Så nästa gang et ska ti akuten så kan et va berädd åp att di skrivar e recept me 42 liter vaten (e je he e var ti dräck 3 liter per dag i två vikor)!

måndag 13 juli 2009

Home, sweet home

It kan man väl kanske kall a home, sweet home än. Men snart så. Va å mätt dit idag så ja kan buri beställ na möbler så småningom. Trixi va å me å kolla in sett nya häim:)
Trixi i sovrume/vardagsrume. E ska lagas ny golvmatt samt spjällgardiner.


Köke

Och badrume

söndag 12 juli 2009

Allergi.

Allergien mina tar opp alltfö mytchy tid åv mett liv. Å e tycks bäre var värr! Täfö får allergi en alldeles egen etikett. Ni ska it tro att ja ska skriv å klag alla gangor ja je allergisk, fö he je mäijr elå minder ALL dagar. Nä, ja ska ha e botemedel! Ja SKA! E förstör så mytchy fö mieg å all ar tå ja får tådde allergichocker. Å e sku ju va bra om ögonen rinder å tådde, men tå halsin svälder åter nästan bäre fö att ja skådar åp en katt så je nalete värr. Åså skämmes ja uvi a. Faktist rektit skämmes.

Så nu a ja planera ja ska tving läkaren ti jev me tådde "vaccin" som gar ut på att man var imun mot ämnet ifråga. Ja ha vari erbjudi a förr, men e ska tagas ofta å i Vasa så vi tyckt att it e va na allterntiv. Men si nu flyttar ja ti Vasa så tå var e automatiskt en möjlihäit!

onsdag 8 juli 2009

Resultate åv Vasa

..vort en lägenhäit ca 500 meter från skolan, ett rum å kök, perfekt åt Trixi å mieg.
Å nya ritsaker.

Före och efter. Stompler, sudd fö detaljer å pännvessar. Observer att hede nya sudde je e "kladdsudd" som fungerar ungefär som sinitarra å jier att man kan form a å sudd väldit smala streck. (Bra förklara Johanna!)

Sedan köp ja nya pastell/kol pännor.

Å nytt papar!

tisdag 7 juli 2009

Varning!

Allihop som lieser hisin bloggin (tilik tror ja it e je mang) ska genast ta i beaktand att närmast framtidin antagligen kommer ti handel om lägenhäitsläitas, möbelhandlas, städas, plockas, packas, bestick, sängkläder, gardiner å ALLT som har na å jier me ti flytt häim ifrån. Nu ha ja varna er, minns he! Så siti it å klag sedan åp att ja je tråkigan än vanlit tå ja babblar på om tåsche "vuxen saker".

Och nu morgondagens program:

-Först arbet
-Sedan ti Vasa
-Motbevis Rosenback å hitt nya skruvar åt kikarfästen
-Handel nya ritgräijor (Finally!)
-Skåd lägenhäiten, som faktist redan e min men som ja it je säker på om ja vill ha
-Rit MYTCHY på projekte
-Sova?

Och här är då jag vet inte vad och jag tänker inte avslöja. Projekte.

Framtidin.

Idag va e den STORA dagen. Dagen tå man fick bräijven från skolor! Men ja hienda nu it ens öpen bräijve mett fö imorost "råka" ja hitt naon list me antagna studeranden. Å jo du väit, ja ska no var barnmorsk ja. Kan it va gladan:)

Morgonpigg?

Tror ni ja je moronpigg tå ja je opp å bloggar redan? Nej. Jag är absolut inte morgonpigg. Ja je en nattmänisk å, gud förbjude mig, extremt avonsjuk åp täij som je pigg åp myönan. Men om e gäller t.ex. jaktin je ja allti opp tidit och om e gäller arbete så je ja opp tidit. Särskilt tå ja har e arbet ja likar (likar=tycker om på "vanli" svensk). E finns säkert mang som tycker ja je undeli tå ja tycker e arbet åp e ålderdomshem je bra. (Å it bäre bra utan superbra!) Men om ni ska viet hu mytchy man lär se där. Å hu mytchy disstans man får ti live. Man ska liev nu å it sedan! Dessutom e gamlingan jättetrevli å arbetskamraten å.

(Haha, hede va no e mest filosofiska ja ha skriva shenn någonsin!)

Dream until the dream come true! - Jo, ja försökar!

söndag 5 juli 2009

Tomatkarnevalin.

Som alla närpesboar redan väit va e ju tomatkarnevalin i häljen. Å an va superbra. Bäre för att ja it ens va i närhäiten åv Niesby. Iställe flydd ja ti skären å lievd som stäinåldersmänisk tier. Faktiskt uppfriskand.

Nu ha ja kumi ti hede ögonblicke tå ja it kan vänt åp antagningsresultate ti skolor namäijr. Ja har rektit panik. Fast it di släpper resultaten furi tidigast på tisda så va ja nervös häijle förr vikon tå ja hämta postin. Bäre ifall di ha råka post bräijven fö tidit. Mycket troligt, men endå. I å fö sig så har ja Borgå folkakademi ti fall tibak på å ta e milan år me studier inom medicin och biovetenskap. Å no sku e va trevlit ti jier na anna en stånd, LANGT shenn ifrån. Men tanken på e år till me studer som it leder nain vart (såde sir ja på gymnasie nu i efterhand) je it så lockand. Nåja, e je bäre ti vänt å si. Vänt, uffa.

Och slutligen, förr vikon och hison vikon å möjlitvis ännu fläijr vikors projekt sir ni shenn på bildin. Ja väit an je it å beskrivand. Men ja kan it avslöj va e je ja lagar. It än. Bäst ni har tålamod.
(Vänt, uffa.) Dessutom je knappt så ja väit va e je ja lagar sjölv.